საქართველოს მთავრობის განკარგულება N924

დუშეთის მუნიციპალიტეტის სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან გათავისუფლების შესახებ

1. ,,სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 11 აგვისტოს N136 დადგენილებით დამტკიცებული დებულების 74 მუხლის საფუძველზე დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შიდა სასოფლო გზების მოხრეშვის გადაუდებელ სამუშაოთა შესრულების მიზნით სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან 3 (სამი) თვით გათავისუფლდეს დუშეთის მუნიციპალიტეტი და სოფელ ბოდორნის მიმდებარედ მდ. დუშეთისხევზე განახორციელოს ინერტული მასალის _ 60 000 მ3 ქვიშა-ხრეშის მოპოვება შემდეგი X და Y კოორდინატების საზღვრებში:

 

¹

X

YY

1.

478776

4656240

2.

478766

4656225

3.

478591

4656293

4.

478493

4656305

5.

478382

4656376

6.

478249

4656442

7.

478138

4656505

8.

478057

4656490

9.

478014

4656491

10.

477918

4656521

11.

477846

4656570

12.

477800

4656624

13.

477820

4656627

14.

477854

4656578

15.

477937

4656528

16.

478021

4656497

17.

478053

4656497

18.

478143

4656522

19.

478294

4656448

20.

478358

4656427

21.

478403

4656391

22.

478493

4656322

23.

478640

4656304

S=2,0 ჰა

2. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

 

პრემიერ-მინისტრი გრიგოლ მგალობლიშვილი