საქართველოს მთავრობის განკარგულება N920

შპს ,,ნიუ ენერჯის" სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან გათავისუფლების შესახებ


1. ,,სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 11 აგვისტოს N136 დადგენილებით დამტკიცებული დებულების 74 მუხლის საფუძველზე მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში, კერძოდ სოფლებში - წეროვანში, წილკანსა და ფრეზეთში იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის - დევნილთათვის საცხოვრებელი სახლების მშენებლობის გადაუდებელ სამუშაოთა შესრულების მიზნით შპს ,,ნიუ ენერჯი" გათავისუფლდეს 3 (სამი) თვით სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან და დუშეთისა და მცხეთის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე განახორციელოს 445 200 მ3 ინერტული მასალის მოპოვება:
ა) დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაგუდას მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდინარე არაგვზე 302 100 მ3 ქვიშახრეშის მოპოვება შემდეგ X და Y კოორდინატების საზღვრებში:

 

 

¹

    X

     Y

1

474281

4681765

2

474441

4681761

3

474393

4681548

4

474338

4681199

5

474130

4680924

6

473976

4680853

7

474045

4680945

8

474141

4681060

9

474189

4681208

10

474236

4681275

11

474228

4681415

12

474293

4681609

13

474296

4681651

14

474291

4681692

 

S = 10,07 ჰა

 

 

ბ) მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გალავნის მიმ¬დებარე ტერიტორიაზე, მდინარე თეზამზე 143 100 მ3 ქვიშა-ხრეშის მოპოვება შემდეგ X და Y კოორდინატების საზღვრებში:

 

¹

    X

      Y

1

 485139

4639618

2

 485123

4639526

3

 484857

4639591

4

 484676

4639543

5

 484571

4639552

6

 484580

4639649

7

 484794

4639648

8

 485004

4639647

 

S = 4,77 ჰა

 

 

 

2. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

პრემიერ-მინისტრი გრიგოლ მგალობლიშვილი