2007 წლის 21 ნოემბრის სხდომა

2007 წლის 21 ნოემბერს გაიმართა საქართველოს მთავრობის სხდომა, რომელსაც ვიცე-პრემიერი გიორგი ბარამიძე თავმჯდომარეობდა. დღის წესრიგში შეტანილი იყო 66 საკითხი. დღის წესრიგი

სხდომის დაწყებისას ვიცე-პრემიერმა გიორგი ბარამიძემ განაცხადა, რომ პრეზიდენ-ტის დავალებით, ძველი მთავრობა, მთავრობის ახალი შემადგენლობის დამტკიცებამდე, აგრძელებს მოვალეობის შესრულებას. შესაბამისად, "ჩვენ დღეს შევიკრიბეთ, რათა განვი-ხილოთ ის საკითხები, რომლებიც აუცილებელია ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისათვის, ასევე ვიმსჯელებთ სოციალური საკითხების მოგვარებაზე", - თქვა გიორგი ბარამიძემ.

 

საქართველოს მთავრობის კანცელარიის საორგანიზაციო დეპარტამენტი