• 10 იანვარი 2020
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N61

  საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისთვის მის სარგებლობაში არსებული უძრავი ქონების აუქციონის გარეშე, იჯარის უფლებით გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 10 იანვარი 2020
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N60

  საქართველოს ფართოზოლოვანი ქსელების განვითარების 2020 - 2025 წლების ეროვნული სტრატეგიისა და მისი განხორციელების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ

 • 10 იანვარი 2020
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N59

  საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - იუსტიციის სახლის სარგებლობაში არსებული უძრავი ქონების აუქციონის გარეშე, იჯარის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის გაცემის შესახებ

 • 10 იანვარი 2020
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N58

  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 10 იანვარი 2020
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N57

  შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატისათვის „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ" საქართველოს კანონის 29-ე მუხლით გათვალისწინებულ შეზღუდვაზე გამონაკლისის დაშვების თაობაზე

 • 10 იანვარი 2020
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N55

  საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებულ სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რიცხოვნობის განსაზღვრის თაობაზე

 • 10 იანვარი 2020
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N54

  „საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით გამონაკლისის დაშვების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 18 ივლისის №1428 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 10 იანვარი 2020
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N53

  „საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ განსახორციელებელი ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 7 თებერვლის №316 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 10 იანვარი 2020
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N52

  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსათვის „საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ" საქართველოს კანონის 25-ე მუხლით გათვალისწინებულ შეზღუდვაზე გამონაკლისის დაშვების თაობაზე

 • 10 იანვარი 2020
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N51

  „იაპონიის მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის „იაპონიის საზღვარგარეთთან თანამშრომლობის მოხალისეთა პროგრამის" ფარგლებში საქართველოში მოხალისეების გაგზავნის შესახებ" ნოტების გაცვლის გზით დადებული შეთანხმების საქართველოს პარლამენტში რატიფიცირებისათვის წარდგენისა და მომხსენებლად ხ. თოთლაძის დანიშვნის თაობაზე

1 2 3 4 5  >>