• 06 თებერვალი 2020
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N219

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს „კასლეთი 1-ისათვის" აღნაგობისა და იჯარის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის გაცემის შესახებ

 • 06 თებერვალი 2020
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N218

  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ტერიტორიული ადმინისტრაციების თანამშრომლების დაზღვევასთან დაკავშირებული საგრანტო ხელშეკრულების მოწონების თაობაზე

 • 06 თებერვალი 2020
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N217

  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და ხობის მუნიციპალიტეტს შორის „ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მგლისა და ტურის რაოდენობის რეგულირების ღონისძიების განხორციელების უფლებამოსილების დელეგირების თაობაზე" გასაფორმებელი ხელშეკრულების შესახებ

 • 06 თებერვალი 2020
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N216

  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და მარტვილის მუნიციპალიტეტს შორის „მარტვილის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მგლის რაოდენობის რეგულირების ღონისძიების განხორციელების უფლებამოსილების დელეგირების თაობაზე" გასაფორმებელი ხელშეკრულების შესახებ

 • 06 თებერვალი 2020
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N213

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების სახით გადაცემის შესახებ

 • 06 თებერვალი 2020
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N212

  სსიპ - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების განსახორციელებლად წინასწარი თანხმობის გაცემის შესახებ

 • 05 თებერვალი 2020
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N208

  „სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის დასაცავ პირთა და დაცვის ობიექტთა ნუსხების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 17 მაისის №427 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე

 • 04 თებერვალი 2020
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N201

  მ. სარჯველაძის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივის წესით საქართველოს პარლამენტში წარდგენილ კანონპროექტებზე მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 04 თებერვალი 2020
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N200

  „შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტისა და გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 27 იანვრის №139 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 03 თებერვალი 2020
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N197

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს „სოკარ ჯორჯია გაზისათვის" პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ

1 2 3 4 5   >>