საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №2

ლერი ბარნაბიშვილის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს უფროსად დანიშვნის შესახებ