• 12 ნოემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №537

  ღია მმართველობა საქართველოს 2018-2019 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ

 • 12 ნოემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №536

  „საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 08 ნოემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №535

  „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2018 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 29 დეკემბრის №601 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 06 ნოემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №534

  „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის დაფუძნების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 8 აპრილის №156 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე

 • 06 ნოემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №533

  „მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 2 ივნისის №247 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 06 ნოემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №532

  „ცენტრალური გამწვევი კომისიის შექმნის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 18 ივნისის №406 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 06 ნოემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №531

  „თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის წარდგენის წესისა და იმ თანამდებობის პირთა თანამდებობრივი რეესტრის დამტკიცების შესახებ, რომელთათვისაც სავალდებულოა ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის შევსება" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 12 თებერვლის №139 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 06 ნოემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №530

  „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის დაფუძნების, სამეთვალყურეო საბჭოს განსაზღვრისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 ოქტომბრის №558 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 06 ნოემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №529

  „საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 30 ივლისის №385 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 06 ნოემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №528

  2019-2022 წლების საგარეო პოლიტიკის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემმუშავებელი უწყებათაშორისი საბჭოს შექმნისა და დებულების დამტკიცების თაობაზე

1 2 3 4 5   >>