• 11 სექტემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №465

  „საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის სისტემის სახელმწიფო სპეციალური წოდების მქონე მოსამსახურეთა ფულადი სარგოებისა და დანამატის ოდენობების, მათი გაცემის პირობებისა და წესის განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 26 იანვრის №38 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე

 • 11 სექტემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №464

  „სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებით გასატარებელი ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 29 დეკემბრის №604 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 11 სექტემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №463

  უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სოციალური პროგრამის ფარგლებში იმ სტუდენტების სახელმწიფო სასწავლო გრანტით დაფინანსების ოდენობისა და პირობების განსაზღვრის შესახებ, რომლებიც ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე სწავლობენ აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე

 • 11 სექტემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №462

  „ზოგადი განათლების დასაფინანსებლად ერთ მოსწავლეზე გათვლილი ფინანსური ნორმატივისა და მისი შესაბამისი სტანდარტული ვაუჩერის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 14 სექტემბრის №476 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 11 სექტემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №461

  2018-2019 სასწავლო წელს საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მაგისტრატურის აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული მაგისტრანტების სოციალური პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტით დაფინანსების ოდენობისა და პირობების განსაზღვრის შესახებ

 • 11 სექტემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №460

  „2018-2019 სასწავლო წლისათვის სახელმწიფო სასწავლო გრანტის წლიური მოცულობების, ოდენობებისა და პროგრამული დაფინანსების მოცულობის განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 13 აგვისტოს №414 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 11 სექტემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №459

  „დანერგე მომავალი" სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 12 თებერვლის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 11 სექტემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №458

  სამედიცინო მომსახურების მიზნით სამედიცინო ვაუჩერის პირობების განსაზღვრის შესახებ

 • 11 სექტემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №457

  წიაღის სექტორის რეფორმის მაკოორდინირებელი უწყებათაშორისი საბჭოს შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ

 • 07 სექტემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №456

  „ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო-საკარანტინო და ვეტერინარული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლის განხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №429 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

1 2 3 4 5   >>