• 13 ნოემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2196

  საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში ზოგიერთი სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელებაზე თანხმობის გაცემის შესახებ

 • 13 ნოემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2195

  საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში ზოგიერთი სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელებაზე თანხმობის გაცემის შესახებ

 • 13 ნოემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2194

  საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 13 ნოემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2193

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთის შპს „მთაინათისათვის" იჯარის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 13 ნოემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2191

  ა(ა)იპ - ქუთაისის საუნივერსიტეტო კომპლექსისათვის სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების უსასყიდლო აღნაგობის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის გაცემის შესახებ

 • 13 ნოემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2187

  „საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის 2018 წლის ბიუჯეტის, საშტატო ნუსხისა და სახელფასო ფონდის შეთანხმების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 15 თებერვლის №386 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 13 ნოემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2186

  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - დაცული ტერიტორიების სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების განსახორციელებლად წინასწარი თანხმობის გაცემის შესახებ

 • 13 ნოემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2185

  „საქართველოს საავტომობილო გზების რიგ მონაკვეთებზე რეკონსტრუქცია-მოდერნიზაციის (მშენებლობის) სამუშაოების განხორციელების მიზნით ზოგიერთ გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 18 თებერვლის №104 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 13 ნოემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2184

  სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურისთვის სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელებასთან დაკავშირებით წინასწარი თანხმობის მიცემის თაობაზე

 • 12 ნოემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2183

  „2016 წლის 11 თებერვლის „საქართველოსა და ევროპის საინვესტიციო ბანკს შორის ფინანსური ხელშეკრულების (საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქცია და განვითარება)" №1 ცვლილების წერილ-შეთანხმების" საქართველოს პარლამენტში რატიფიცირებისათვის წარდგენისა და მომხსენებლებად გ. კაკაურიძის, ლ. ხუციშვილისა და მ. გიორგობიანის დანიშვნის შესახებ

1 2 3 4 5   >>