• 26 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2449

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების სახით გადაცემის შესახებ

 • 26 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2448

  შპს „მარაბდა-კარწახის რკინიგზასა" და დსს „აზერბაიჯანის რკინიგზას" შორის გაფორმებულ ხელშეკრულებებში ცვლილებების შეტანის შესახებ შეთანხმებების თაობაზე

 • 26 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2447

  სასარგებლო წიაღისეულის (სილიკომანგანუმის ქერქული ნარჩენების ტექნოგენური დანაგროვი) მოპოვების ლიცენზიის გაცემისათვის საწყისი სააუქციონო ფასის განსაზღვრის შესახებ

 • 26 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2446

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთების რკ „ბოსლებისათვის" იჯარის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 26 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2445

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების სახით გადაცემის შესახებ

 • 26 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2444

  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრისთვის სახელმწიფო შესყიდვის განსახორციელებლად წინასწარი თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 26 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2443

  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 26 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2442

  საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა კვებით უზრუნველყოფის შესახებ

 • 26 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2441

  სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდისთვის შესყიდვების სპეციალური წესების გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 26 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2440

  სსიპ - ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარების სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

1 2 3 4 5   >>