საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №479

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს წევრთა დანიშვნის შესახებ