• 08 დეკემბერი 2017
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №369

  სააპელაციო საბჭოს წევრთა დანიშვნის შესახებ

 • 08 დეკემბერი 2017
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №368

  უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს წევრთა დანიშვნის შესახებ

 • 08 დეკემბერი 2017
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №367

  საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს წევრთა დანიშვნის შესახებ  

 • 08 დეკემბერი 2017
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №365

  შ. ხუციშვილის საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თანაშემწის სახელმწიფო უსაფრთხოების საკითხებში - სახელმწიფო  უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივნის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

 • 08 დეკემბერი 2017
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №364

  დ. ვარდიაშვილის საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თანაშემწის სახელმწიფო უსაფრთხოების საკითხებში - სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივნის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

 • 08 დეკემბერი 2017
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №363

  გ. ზედელაშვილის სახელმწიფო უსაფრთხოების საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თანაშემწის - სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივნის პირველი მოადგილის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

 • 08 დეკემბერი 2017
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №362

  ა. ჭიკაიძის სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატის სახელმწიფო უსაფრთხოების საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თანაშემწის - სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივნის მოადგილის თანამდებობიდანგათავისუფლების შესახებ

 • 08 დეკემბერი 2017
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №360

  თ. ბარკალაიას საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

 • 08 დეკემბერი 2017
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №361

  კ. ოქროჯანაშვილის სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატის სახელმწიფო უსაფრთხოების საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თანაშემწის - სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივნის მოადგილის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

 • 08 დეკემბერი 2017
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №359

  თ. ბარკალაიას სსიპ- ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის დირექტორის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

<<  1 2 3 4 5   >>