საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №412

მ. ბახტაძისთვის „საქართველოსა და აზიის განვითარების ბანკს შორის სასესხო შეთანხმების (ჩვეულებრივი ოპერაციები) (მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამა - პროექტი 5)" ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე