საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №409

გ. ჩხეიძის საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ