საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №405

გ. ხანიშვილის საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ