საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №361

კ. ოქროჯანაშვილის სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატის სახელმწიფო უსაფრთხოების საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თანაშემწის - სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივნის მოადგილის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ