საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №442

სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ