საქართველოს მთავრობის დადგენილება №75

„სამხედრო სამსახურის გავლის შესახებ" დებულების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 18 მარტის №238 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ