საქართველოს მთავრობის დადგენილება №74

„სს „საპარტნიორო ფონდის" მიერ საქონლისა და მომსახურების შესყიდვების სპეციალური წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 13 თებერვლის №59 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე