საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №535

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსათვის უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ