საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №517

გ. პატარიძის საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ