საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №508

დ. ქუმსიშვილისათვის „ყაზახეთის რესპუბლიკის მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის ყაზახეთის რესპუბლიკის მთავრობის მიერ საქართველოს მთავრობისთვის მიცემული სახელმწიფო კრედიტებით წარმოქმნილი საქართველოს მთავრობის დავალიანების განმეორებითი რესტრუქტურიზაციის შესახებ" ხელშეკრულების ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე