საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №500

ს. სუბარისათვის „გაერთიანებული ერების ლტოლვილთა უმაღლეს კომისარიატსა (გლუკი) და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს შორის პროექტის პარტნიორობის ხელშეკრულების (სამთავრობო პარტნიორი) UNHCR/GEO01/2016/ მიმართულება 1/0000000262/002" ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე