საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №480

გ. ბუაძის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის აღმასრულებელ დირექტორად დანიშვნის შესახებ