საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №478

ნ. ხადურის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - კონკურენციის სააგენტოს დავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ