საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №477

ნ. ბარაბაძის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ