საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №470

ს. პავლიაშვილის საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის პირველ მოადგილედ დანიშვნის შესახებ