საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №467

ნ. ჯავახაძის ეკონომიკური საბჭოს მდივნის მოადგილის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ