საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №456

ე. გრიგალავას საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ