საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №455

მ. ბითაძის საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის მოადგილედ  დანიშვნის შესახებ