საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №454

მ. სარჯველაძის საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ