საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №453

გ. ლორთქიფანიძის საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ