საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №452

ა. ბარამიძის საქართველოს იუსტიციის მინისტრის პირველ მოადგილედ დანიშვნის შესახებ