საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №450

გ. ბაქრაძის საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ