საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №449

მ. ბერიკაშვილის საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ