საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №448

კ. კანდელაკის საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის პირველ მოადგილედ დანიშვნის შესახებ