საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №447

რ. ჯაველიძის საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ