საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №612

გ. ცოფურაშვილის საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ