საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №607

ბ. დევდარიანის საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ