საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №605

დ. ლეჟავას საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ