საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №603

ლ. ხუციშვილის საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ