საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №483

გ. თაბუაშვილის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის უფროსად დანიშვნის შესახებ