საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №461

გ. მანჯავიძისათვის მოლაპარაკების გამართვის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე