საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №460

კ. სოლოღაშვილის საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსად დანიშვნის შესახებ