საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №457

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის იურიდიული დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების თაობაზე