საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №448

ა. ანთაძის საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ