საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №447

ლ. ღირსიაშვილის საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ