საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №444

ზ. დოლიძის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსად დანიშვნის შესახებ