საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №443

ზ. ჩეკურაშვილის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ