საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №440

კ. ოქროჯანაშვილისათვის სახელმწიფო უსაფრთხოების საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თანაშემწის - საბჭოს მდივნის მოადგილის მოვალეობის შესრულების დაკისრების შესახებ