საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №430

ვ. გურგენიძის საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ