საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №429

გ. გიგიაძის საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ