საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №420

საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეებისათვის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ